Як написати бізнес план.

Бізнес- план - основа будь-якого серйозного ділового проекту. Логіка документа повинна бути продиктована його основними функціями: бути засобом розробки нової бізнес-ідеї, інструментом ефективного управління підприємством і важливим документом для отримання інвестицій. При підготовці бізнес- план а рекомендується дотримуватися усталеної структури, яка відповідає вимогам російських і міжнародних стандартів.
Інструкція
1
Перші одна-дві сторінки бізнес- план а - резюме. Вкажіть повну назву компанії - ініціатора проекту, фізичну адресу, телефон, факс, адреса електронної пошти. Опишіть підприємство, його специфіку та дайте коротку характеристику управлінському персоналу. Визначте цілі підприємства в цілому і цілі розробки даного бізнес- план а. Оцініть кон'юнктуру ринку та місце компанії в сформованій ситуації. Викладіть суть нового проекту, опишіть очікувані результати і відзначте чинники ризику. Вкажіть вартість проекту, обсяг власних коштів і потреба в додатковому фінансуванні. Обгрунтуйте гарантії з повернення кредиту.
2
Опишіть підприємство і галузь, в якій воно працює. Вкажіть організаційно-правову форму, юридичну та поштову адресу, дату утворення, засновників, розмір статутного капіталу. Викладіть відомості про організаційну структуру, керівниках (посади, ПІБ, короткі анкетні дані) і персоналі. Охарактеризуйте фінансові та матеріальні ресурси (капітал, будівлі та споруди, об'єкти незавершеного будівництва тощо) і поточний фінансовий стан компанії. Покажіть спеціалізацію організації, обсяги продукції та обсяги споживання. Дайте аналіз якості продукції та послуг, технологічного рівня, кваліфікації співробітників. Оцініть стан галузі та тенденції її розвитку, перерахуйте основних конкурентів і споживачів.
3
Важливий розділ - опис продукції. Дайте характеристику випускається виробам та їх споживчим властивостям. Відзначте функціональне призначення, показники технологічності, відповідність стандартам, вартість, можливості подальшого вдосконалення.
4
В план е маркетингу дайте оцінку ринковим можливостям підприємства - величину і структуру поточного та прогнозованого попиту. Опишіть основних учасників ринку - конкурентів, їх продукцію і свої конкурентні переваги. Покажіть чинники, що забезпечують успіх на ринку (краще задоволення потреб покупців, регулярність поставок продукції, сильний кадровий склад і т.д.). Опишіть цінову політику. Покажіть, як формується план збуту продукції підприємства в цілому і в рамках проекту (канали розподілу, умови оплати, величина запасів, ін.).
5
Виробничий план. В цьому розділі опишіть забезпеченість проекту виробничими потужностями. Важливо вказати обсяги споживаного сировини, енергії, внутрішніх і зовнішніх перевезень і т.д. і на основі цих даних проаналізувати виробничі витрати.
6
Організаційний план. В даному розділі опишіть концепцію і структуру управління проектом в рамках організаційної структури підприємства. Дайте уявлення про основні підрозділах, взаємодії між собою, розподілі обов'язків в групі управління.
7
Фінансовий план. В цьому розділі розмістіть звіт про прибутки і збитки, дані балансу і звіту про рух грошових коштів. На основі цієї інформації проведіть аналіз фінансових ресурсів і можливостей фінансування проекту. Наведіть суми власного і позикового капіталу із зазначенням терміну окупності проекту. Для оцінки ефективності інвестицій розрахуйте індекс прибутковості.
8
Дайте аналіз ризиків - ймовірності несприятливих обставин (затримка платежів, збої в постачанні сировини, інфляція і т.д.). Вкажіть заходи щодо їх мінімізації.
9
Заключний розділ бізнес- план а - висновки. Зробіть висновок про можливості реалізації вашої бізнес-ідеї.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=0cVOCjw8hTo
Зверніть увагу
При написанні бізнес-плану враховуйте, що його розробка відноситься до т.з. випереджувальним увазі планування. Така процедура завжди орієнтована на майбутні зміни, причому з установкою на пошук і прийняття оптимальних економічних рішень, а не на мінімізацію зусиль.
Корисна порада
При необхідності в бізнес-план включаються схеми, діаграми, графіки, таблиці, малюнки, фотографії.