Як підвищити ліквідність підприємства.

Для поліпшення показників ліквідності та платоспроможності підприємства необхідно вжити заходів, що сприяють збільшенню прибутку, зменшенню вартості матеріальних активів та дебіторської заборгованості, а також оптимізації структури капіталу підприємства .
Інструкція
1
Створіть вашу власну ефективну систему управління ресурсами підприємства з метою оптимізації виробництва. Для цього грамотно перерозподіліть оборотні кошти підприємства . Це допоможе збільшити запас ліквідних коштів і зменшити величину неліквідних виробничих запасів.
2
Проаналізуйте активи підприємства , щоб знизити його дебіторську заборгованість. Крім того, щоб добитися підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності, необхідно планувати всю фінансову діяльність та контролювати виконання фінансових планів.
3
Скористайтеся механізмом фінансової стабілізації, який являє собою систему заходів, спрямованих на зменшення фінансових зобов'язань, а також на збільшення грошових активів, що забезпечують ці зобов'язання. Для цього зменшіть суму постійних витрат (у тому числі витрат на утримання управлінського персоналу), понизьте рівень умовно-змінних витрат, продовжите терміни кредиторської заборгованості за товарними операціями.
4
Збільште суму грошових активів за рахунок рефінансування дебіторської заборгованості (використовуючи факторинг, форфейтинг, примусове стягнення), прискорте її оборотність (шляхом скорочення строків надання комерційного кредиту). Проведіть оптимізацію товарно-матеріальних цінностей за допомогою встановлення нормативів для запасів підприємства методом техніко-економічних розрахунків. Скоротіть розміри страхових, гарантійних і сезонних запасів.
5
Добийтеся збільшення обсягу реалізації продукції, розмірів прибутку і рівня прибутковості шляхом інтенсивного застосування оборотних активів вашого підприємства . Направте зусилля на підвищення продуктивності праці персоналу. Прагніть до розширення ринку збуту продукції (товарів). Проведіть грамотну рекламну компанію і залучайте якомога більше великих інвесторів і кредиторів.
Ліквідність організації являє собою відображення її фінансової стійкості. Також, саме ліквідність компанії визначає здатність підприємства в обговорене час виконувати всі свої зобов'язання. При цьому ліквідним є така фірма, яка в змозі покрити власні короткострокові зобов'язання.
Інструкція
1
Погасите дебіторську заборгованість. Адже ліквідність компанії визначається, грунтуючись на відносні показники. Наприклад, показник абсолютної ліквідності відобразить здатність компанії виконувати власні короткострокові зобов'язання у формі реалізації грошових потоків, а також фінансових короткострокових вкладів. Цей коефіцієнт визначає, який розмір поточних зобов'язань повинен бути погашений за короткий період.
2
Виключіть з розрахунку ліквідності суму виробничих запасів. Адже вони є найменш ліквідної частиною поточних активів. В цьому випадку ви отримаєте показник швидкої ліквідності, який характеризує можливості організації в покритті поточних зобов'язань в результаті повного погашення наявної дебіторської заборгованості.
3
Підвищіть швидку ліквідність за рахунок збільшення зростання забезпеченості запасів власних оборотних коштів. У свою чергу, якщо зростання цього показника буде пов'язаний з підвищенням розміру простроченої дебіторської закладеності, тоді це не зможе бути позитивним аспектом функціонування підприємства.
4
Стримуйте приріст необоротних активів, а також збільшення довгострокової дебіторської заборгованості. При цьому коефіцієнт поточної ліквідності визначає можливість розрахуватися за поточними зобов'язаннями з умовою погашення короткострокових кредитів і реалізації всіх поточних запасів. Саме тому, для підвищення цього коефіцієнта потрібно нарощувати розмір власного капіталу фірми.
5
Випустіть нові акції в обіг для залучення грошових коштів. Це допоможе знизити вплив факторів, які можуть викликати зниження ліквідності. До таких факторів належать: спад загального виробництва, банкрутство боржників, недосконалість законодавства, застарілі технології, дефіцит власних коштів, зростання заборгованості.
6
Проводьте факторингові операції і укладіть договір-цессию (відступлення зобов'язань, передача права власності). Крім цього, вдосконалюйте договірну роботу і посилювати договірні вимоги.