Що таке бухгалтерський облік.

Бухгалтерський облік є невід'ємною частиною функціонування будь-якого підприємства. З його допомогою можна простежити за рухом майна і зобов'язань фірми, проаналізувати ефективність її діяльності, зробити висновок про якість і рівень її роботи.
Інструкція
1
Бухгалтерський облік в загальному вигляді являє собою впорядковану систему збору та обробки інформації про майно та джерела його формування, а також їх русі допомогою безперервного і документального облік а всіх господарських операцій в грошовому вираженні. Дані бухгалтерського облік а є точними і обгрунтованими. Тільки в цьому випадку можна дати об'єктивну оцінку діяльності організації та використовувати відомості в якості доказової бази при вирішенні спірних питань з працівниками підприємства та іншими організаціями.
2
Не слід плутати бухгалтерський облік з оперативним, який являє собою спостереження і контроль за окремими видами операцій. Його, як правило, використовуються у випадках, коли необхідно швидко отримати дані про господарські операції. Він охоплює тільки частину тих операцій, які знаходять відображення в бухгалтерському облік е. Тобто бухгалтерський облік ширше, ніж оперативний, але він охоплює вужче коло об'єктів, ніж статистичний. Останній вивчає взаємозв'язки масових явищ і процесів. Він досліджує не тільки господарські явища, але й інші сторони суспільного життя.
3
У своєму складі бухгалтерський облік має управлінський, фінансовий і податковий облік . Управлінський облік - це такий вид бухгалтерського облік а, при якому відбувається збір та обробка інформації для потреб управління в організації. Його мета - створення інформаційної системи на підприємстві. Дані, отримані в результаті управлінського облік а, використовуються для прийняття управлінських рішень в процес планування та прогнозування в компанії.
4
Фінансовий облік - це та частина бухгалтерського облік а, за допомогою якої відбувається збір обробка, зберігання та подання фінансової інформації. Ця інформація включає дані про доходи і витрати фірми, про формування майна, про заборгованості, фондах і т.д. За допомогою податкового облік а відбувається збір та узагальнення інформації з метою визначення податкової бази. Його мета - забезпечити правильність розрахунків між підприємством та державними органами.