Як у бухобліку проводиться горизонтальний аналіз.

В процесі аналізу фінансової звітності підприємства використовуються конкретні прийоми і методи. Одним з найбільш головних є горизонтальний аналіз абсолютних статей бухгалтерського балансу. Даний метод передбачає вивчення показників звітності підприємства за деякий період, розрахунок темпів їх зміни і оцінку отриманих показників.
Інструкція
1
Для того щоб провести горизонтальний аналіз бухгалтерського балансу або додатків до нього, наприклад, звіту про прибутки і збитки, побудуйте аналітичну таблицю. У ній ви будете розраховувати абсолютні зміни кожної його статті, обчислювати відносні темпи зростання. За отриманими даними ви зможете зробити висновок про тенденцію готельних статей балансу і про його динаміку в цілому.
2
В процесі горизонтального аналізу в першу чергу вивчіть динаміку активів підприємства, зміни в їх складі і структурі, дайте їм оцінку. Уточніть, як змінилася їх величина в цілому, за рахунок чого відбулося їх збільшення або зменшення. Потім проаналізуйте динаміку оборотних і необоротних активів, як вплинули дані статті на зміну сукупних активів. Уточніть їх склад, за рахунок чого відбулося скорочення або прискорення темпів росту оборотних і необоротних активів. Зробіть висновок про те, які статті активів найбільшою мірою вплинули на зміну валюти балансу.
3
Далі проаналізуйте динаміку пасивів і їх зміна. Почніть з оцінки величини пасивів в цілому, порівняйте з показниками попередніх періодів. Виділіть найбільш змінилися статті, яким чином вони вплинули на ріст або скорочення суми пасивів в цілому. Уточніть, за рахунок чого відбулася зміна власного і позикового капіталу, в тому числі довгострокового і короткострокового. Виділіть найважливіші статті, які спричинили значні зміни в обсязі пасивів.
4
В процесі горизонтального аналізу пов'язуйте зміна абсолютних показників з ситуацією, що склалася на підприємстві. Пам'ятайте, що баланс є задовільним, якщо його підсумкова сума має тенденцію до збільшення. При цьому темпи зростання необоротних активів повинні бути нижче, ніж темпи росту оборотних. В пасиві балансу найбільш швидкими темпами має зростати власний капітал. Його величина повинна бути вище позикових коштів. Темпи зростання дебіторської і кредиторської заборгованості мають бути приблизно однакові.