Як заповнювати залікові книжки.

Залікова книжка - офіційний документ, що підтверджує успішність студента за передбаченими навчальними планами дисциплін. Вона оформляється паралельно зі студентським квитком і особистою справою і видається на руки.
Інструкція
1
Бланки залікових книжок стандартні і знаходяться у вільному продажу. Їх можна придбати, наприклад, у випадку втрати документа, і запевнити в навчальному закладі печаткою та підписом. Після цього вони можуть використовуватися за своїм прямим призначенням.
2
На першій сторінці вказуються дані про власника залікової книжки: прізвище, ім'я, по батькові, студента, найменування навчального закладу, факультет, кафедра, дата оформлення документа, номер наказу на зарахування. На першому форзаці приклеюється фотографія та засвідчується гербовою печаткою. Також вказується порядковий номер документа, який може бути складений як з чисел і букв, так і з їх комбінацій.
3
Для кожної сесії призначений один розворот залікової книжки. Вгорі є спеціальний рядок, в неї студент повинен перед початком проміжних випробувань вписувати своє прізвище та ініціали. Після їх закінчення - необхідно здати документ в деканат, щоб завірити печаткою факультету успішну здачу сесії.
4
Відмітки «незадовільно» в залікову книжку не ставляться, допускаються тільки такі формулювання (можливо скорочення): • Залік; • Відмінно; • Добре; • Удовлетворітельно.Ціфровая інтерпретація не вказується. Якщо викладач не може поставити студенту позитивну оцінку, то він не вносить в документ ніяких записів.
5
По кожному предмету заповнюються графи: • Дата здачі; • Відмітка; • Кількість академічних годин (не обов'язково); • Найменування дисципліни відповідно до навчального плану (можна скорочене); • Прізвище та ініціали викладача; • Підпис викладача.
6
Усі записи в залікову книжку вносяться в хронологічному порядку, при цьому слід відштовхуватися від дати фактичної здачі дисципліни, а не планової. Якщо вкралася помилка, то вона акуратно закреслюється, прописується поруч вірне твердження і засвідчується підписом посадової особи. Якщо неточність допустив викладач, то він її і виправляє, в інших випадках - слід звернутися в деканат. Сам студент не має права вносити зміни до залікову книжку.
7
Оцінки теоретичних знань проставляються з лівого боку розвороту залікової книжки у форматі «відмінно», «добре» або «задовільно», практичних навичок - з правого з формулюванням «залік» або «зараховано». У цей список вписуються і курсові роботи з обов'язковим зазначенням теми та отриманої позначки. Для оцінок по виробничій практиці передбачений спеціальний розворот в кінці залікової книжки.
8
Окремо проставляються оцінки, отримані під час виконання підсумкових випускних кваліфікаційних робіт. Після здачі останньої сесії всі залікові книжки здаються в деканат і перевіряються на повноту заповнення і відповідність інформації з навчальним планом. Якщо не виявлено протиріч, то документ залишається в деканаті і студенту більше не повертається.