Як розрахувати валюту балансу. валюта балансу бухзвітності.

Валюта балансу визначає загальну суму економічних зобов'язань організації перед контрагентами, що виникають на кінець звітного періоду. Даний показник присутній як в активній, так і в пасивній частині бухгалтерської звітності. У зв'язку з цим для розрахунку валюти балансу необхідно спочатку заповнити Баланс за формою №1.
Інструкція
1
Внесіть дані в розділ 1 Бухгалтерського балансу, який присвячений позаоборотних активів. Він містить інформацію про залишки по нематеріальних активів (рядок 110), основних засобів (рядок 120), незавершеному будівництву (рядок 130), дохідним вкладенням в матеріальні цінності (рядок 135), довгострокових фінансових складеному (рядок 140), відкладеним фінансовим активам (рядок 145) та інших необоротних активів (рядок 150). При цьому розрахунок ведеться по дебету і кредиту відповідних рахунків на початок і кінець звітного періоду з урахуванням амортизаційних відрахувань. Підведіть сумарний підсумок по розділу 1 і внесіть отриману величину в рядок 190.
2
Заповніть розділ 2 «Оборотні активи», який містить відомості про залишки запасів, сировини, матеріалів, продукції, товарах, витратах, грошових коштів, дебіторської заборгованості та інші дані по оборотних активів на початок і кінець звітного періоду. Розрахуйте суму залишків по рядках 210-270 і внесіть отримане значення в рядок 290.
3
Розрахуйте валюту балансу підприємства за даними активів і внесіть її значення в рядок 300 бухгалтерської звітності. Для цього необхідно підсумувати величини рядка 190 і рядка 290.
4
Перевірте правильність розрахунків, заповнивши пасивну частину балансу. Заповніть розділ 3 «Капітал і резерви», розділ 4 «Дострокові зобов'язання», розділ 5 «Короткострокові зобов'язання». Підбийте відповідні підсумки за розділами і внесіть отримані суми в рядки 490, 590 і 690.
5
Підсумуйте отримані значення і внесіть в рядок 700, яка повинна збігатися з сумою, вказаною в рядку 300. В іншому випадку перевірте внесені дані в звітність і виправте помилки. Рівність сум свідчитиме про те, що розрахунок валюти балансу виконаний правильно.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=cRsCsLQ0y9g