Як провести аналіз рентабельності.

Рентабельність є показником прибутковості підприємства. Також саме рентабельність увазі під собою використання певних засобів, при яких організація може покрити власні витрати доходами і отримати прибуток.
Інструкція
1
Проведіть аналіз рентабельності компанії за даними її діяльності за рік, а потім по кварталах. Порівняйте фактичні показники рентабельності (продукції, майна, власних коштів) за необхідний період з розрахунковими (плановими) показниками і зі значеннями за попередні періоди. При цьому значення за попередні періоди приведіть до порівнянної увазі за допомогою індексу цін.
2
Вивчіть вплив внутрішніх і зовнішніх факторів виробництва на показники рентабельності. Потім визначте резерви приросту показників рентабельності. У свою чергу, для забезпечення збільшення рентабельності, темпи підвищення прибутку повинні бути більше темпів зростання використовуваних матеріалів або результатів діяльності, тобто доходу від реалізації товару.
3
Про аналіз іруйте стабільність роботи підприємства, яка характеризується безліччю різних показників, що відображають стійкість стану його фінансів, оптимальний рівень ліквідності і платоспроможності. Метою аналіз а фінансів служить оцінка стану компанії в попередньому періоді, проведення оцінки її стану на даний момент і оцінка майбутнього стану фірми.
4
Сам фінансовий аналіз проведіть у кілька етапів: визначте підхід або направлення даного аналіз а, оцініть якість вихідної інформації та виконайте аналіз з застосуванням основних методів. До даних методів належать: горизонтальний - порівняння кожної окремої позиції балансу або іншого звітного документа з даними за попередній період; вертикальний - визначення системи всіх доданків показника, а також впливу кожної позиції в цілому на сам результат; трендовий - аналіз показника, зроблений за кілька проміжків часу та визначення тренду за допомогою математичної обробки певного ряду динаміки.
Результативність та ефективність діяльності будь-якого комерційного підприємства оцінюється не тільки за допомогою системи абсолютних показників (виручка, прибуток, собівартість), а й ряду відносних, один з яких - рентабельність. Загальний зміст рентабельності полягає в зіставленні витрат і результатів.
Інструкція
1
Для оцінки ефективності діяльності підприємства використовується показник рентабельності продукції. Його ви можете знайти шляхом ділення прибутку від продажів на загальну собівартість реалізованої продукції. Рентабельність продажів характеризує розмір прибутку, яку приносить підприємству кожен рубль витрат, вкладених у виробництво і реалізацію. Іноді замість прибутку від реалізації при розрахунку даного показника використовують чистий прибуток. Але в цьому випадку на рентабельність будуть впливати фактори, пов'язані з постачальницько-збутової та іншою діяльністю організації, а також порядок і принципи оподаткування.
2
Крім рентабельності продукції при оцінці ефективності діяльності підприємства використовується показник рентабельності продажів. Він визначається як відношення прибутку від реалізації або чистого прибутку до величини виручки від продажів. Даний показник дозволяє стежити за змінами в політиці ціноутворення. Рентабельність продукції показує частку прибутку в загальному обсязі виручки підприємства. Саме цей показник дозволяє прийняти рішення, яким шляхом відбуватиметься збільшення прибутку: за допомогою підвищення обсягів виробництва або зниження собівартості продукції.
3
При аналізі діяльності підприємства ви можете розрахувати рентабельність активів. Вона визначається як відношення прибутку (чистої, валової або від реалізації) до середньої величини активів організації за певний період. Рентабельність активів показує, який прибуток підприємство отримає на кожен рубль, вкладений в майно.
4
Визначаючи рентабельність підприємства, не забудьте розрахувати рентабельність власного (акціонерного) капіталу. Він визначається шляхом ділення чистого прибутку на величину власного капіталу. Це показник є найбільш важливим для акціонерів, оскільки відображає прибутковість коштів, вкладених ними в компанію.