Як визначити валюту балансу.

Визначення валюти балансу дозволяє дати характеристику обсягом економічних зобов'язань підприємства, які виникли на звітну дату. Даний показник є грошовим виразом фінансового та майнового стану компанії та визначається на підставі бухгалтерського балансу .
Інструкція
1
Внесіть дані в бухгалтерський баланс, керуючись рахунками бухгалтерського обліку. Для оформлення показників бере різниця між відповідними рахунками на початок і кінець звітного періоду, за вирахуванням амортизаційних відрахувань, якщо такі мали місце бути. Якщо сальдо позитивне, то величина вноситься в кредит таблиці, а якщо від'ємне, то в дебет.
2
Заповніть активну частину бухгалтерського балансу . Розділ 1 «Внеобооротние активи» містить інформацію про залишки всіх активів підприємства, які володіють тривалістю використання більше одного року, серед яких основні засоби, нематеріальні активи та інші довгострокові показники.
3
Розрахуйте загальний підсумок по даному розділу і внесіть в рядок 190 бухгалтерського балансу . В розділ 2 «Оборотні активи» внесіть сальдо за активами, які були продані, спожиті чи звернені в гроші протягом року. До них відносять: рахунки дебіторів, витрати майбутніх періодів, товарно-матеріальні засоби та інше. Підсумок по ньому вноситься в рядок 290. Після цього підсумовуються рядка 190 і 290 і вноситься значення в рядок 300.
4
Обчисліть і внесіть дані в пасивну частину бухгалтерського балансу . Для цього заповнюється: розділ 1 «Капітал і резерви» з відповідними значеннями за нерозподіленого прибутку, статутного і резервного капіталу та інше; розділ 2 «Довгострокові зобов'язання» та розділ 3 «Короткострокові зобов'язання», які характеризують кредити, позики та інші борги підприємства. Підведіть відповідні підсумки в рядки 490, 590 і 690. Підсумок по пасиву внесіть в рядок 700.
5
Порівняйте значення рядка 300 і рядка 700. Якщо вони рівні, то баланс складений правильно і дана величина визнається його валютою. В іншому випадку перевірте заново всі рядки звітності для виявлення помилки або неточності.