Як розрахувати чистий грошовий потік. Як порахувати чисті грошові надходження.

Визначення чистого грошового потоку застосовується при аналізі фінансового стану підприємства. Цей показник розраховується по закінченні кожного звітного періоду і характеризує різницю між надходженням грошових коштів та їх витрачанням.
Інструкція
1
Метод розрахунку чистого грошового потоку на підприємстві застосовується його фінансовими підрозділами для контролю надходження і витрачання грошових коштів, аналізу фінансової рівноваги організації. Рекомендується робити це не тільки при складанні обов'язкової звітності, а й після закінчення кожного певного періоду, наприклад, кварталу.
2
Чистий грошовий потік показує різницю між позитивним грошовим потоком на підприємстві і негативним. Позитивний грошовий потік - це сума надходжень грошових коштів, до якої входять: доходи від основної, інвестиційної та фінансової діяльності компанії. Від'ємний грошовий потік - це, відповідно сумарний результат коштів, витрачених під час здійснення основної, інвестиційної та фінансової діяльності організації.
3
Основна (виробнича) діяльність підприємства - головне джерело прибутку, тому надходження грошових коштів від такого виду діяльності це дохід від реалізації продукції (товарів або послуг). Витрачання грошових коштів по основному напрямку - це оплата постачальникам і підрядчикам, закупівля сировини, матеріалів, напівфабрикатів, устаткування і т.д.
4
Інвестиційна діяльність організації пов'язана з придбанням або продажем довгострокових активів, а також з отриманням прибутку від інвестицій, зроблених в більш ранній період. Прибутковий грошовий потік в цьому випадку - отримання дивідендів та відсотків, а видатковий - покупка нематеріальних активів, таких як отримання ліцензії на роботу, придбання авторських прав, прав на використання земельних ресурсів і пр. Також до витрат відноситься покупка цінних паперів інших підприємств, т. е. фінансові вкладення з метою отримання прибутку в майбутньому.
5
Фінансова діяльність компанії спрямована на збільшення її капіталу для забезпечення двох інших видів діяльності. Прибутковим грошовим потоком в цьому випадку є отримання короткострокових або довгострокових кредитів і доходи від продажу акцій підприємства. Видатковий потік - виплата дивідендів акціонерам і часткове або повне погашення отриманих кредитів і позик.
6
Таким чином, чистий грошовий потік є основним фінансовим показником підприємства, який явно вказує на його фінансову стабільність і характеризує його зростання на ринку. Чистий грошовий потік розраховується за певний проміжок часу (звітний період).
Аналіз грошового потоку на підприємства направлений на формування показника її благополуччя. Ця економічна величина являє собою математичну функцію зміни обсягу готівки за часом. Стосовно до цього поняттю використовують слова «приплив» і «відтік», що характеризують, відповідно, прихід і витрата грошових коштів.
Інструкція
1
Грошовий потік - економічний термін, що означає постійний рух грошових коштів. Це розподіл припливу і відтоку грошових коштів в ході діяльності компанії по моментам реального часу їх виникнення.
2
Грошовий потік можна представити у вигляді математичної функції, графік якої є наочним відображенням діяльності компанії. Таким чином, грошовий потік показує фінансовий потенціал підприємства, ефективність (прибутковість) його роботи. Необхідність подання звітів про рух грошей з'явилася в системі міжнародних стандартів порівняно недавно, проте, це найбільш характерний індикатор динаміки грошових коштів на підприємстві.
3
Аналізуються три види грошових потоків: рух грошових коштів в результаті основної, інвестиційної та фінансової діяльності компанії. Для складання відповідних звітів використовуються дані з бухгалтерського балансу і даних про прибутки та збитки.
4
Фактично основною грошовий потік є модифікацією звіту про прибутки і збитки, тому що в ньому доходи і витрати фіксуються саме в момент їх фактичного виникнення. Модифікацію звіту називають трансформацією, яка подразумевают два підходи: прямий і непрямий.
5
Прямий підхід передбачає трансформацію кожної статті звіту і найбільш повно відображає рух грошових коштів. При непрямому підході за основу приймається величина чистого прибутку, розраховану за методом нарахувань. Потім її коректують, приводячи в чистий прибуток за касовим методом, додаючи витрати (наприклад, амортизація) і віднімаючи доходи, не пов'язані з потоком.
6
Під аналізом грошового потоку основної (операційної) діяльності компанії розуміють рух грошових коштів, спрямованих на здійснення господарських операцій (придбання сировини та обладнання, реалізація готового товару, виплата зарплат співробітникам, відсотків по кредитах, податків). Цей потік є вихідним при визначенні фінансової стійкості підприємства.
7
Інвестиційна діяльність компанії спрямована на вкладення в основні засоби, цінні папери, кредитування і пр. Аналіз грошового потоку інвестицій допомагає найбільш раціонально використовувати тимчасово вільні кошти компаніі.Фінансовая діяльність компанії має на увазі забезпечення двох інших видів діяльності, а саме отримання кредитів, доходу від реалізації власних акцій фірми. Витрати при цьому являють собою виплати дивідендів і погашення позик.