Що таке діалектика.

Багато людей, особливо ті, хто жив за радянських часів, чули про поняття « діалектика ». Зазвичай воно вживалося у зв'язку з марксистсько-ленінської філософією. Проте, для більшості цей термін так і залишився до кінця не зрозумілим. Так що ж таке діалектика ?
Інструкція
1
Діалектика - це один з методів ведення філософської дискусії, заснований на аргументації, а також особливий спосіб мишленія.Ето поняття, як і багато інші основні філософські терміни, з'явилося в Античності. Його ввів у вживання Платон у своєму відомому творі «Діалоги». Він використовував діалектичний метод в описі діалогів з кількома учасниками, під час яких виявляються різні протиріччя в думках. Ці протиріччя і дають можливість краще зрозуміти предмет дискусії.
2
У середньовічній філософії розвиток діалектики продовжилося. Тоді під нею малося на увазі мистецтво дискусії в принципі, в яке входила правильна постановка питань і відповідей, грамотний підбір аргументації, а також логічний аналіз матеріалу перед його поданням слухачам.
3
У Новий час філософія вийшла на новий рівень розвитку, значно розширилася проблематика досліджень. Діалектика продовжувала активно використовуватися. Наприклад, відомий представник німецької філософської школи Фіхте створив спосіб створення філософських теорій через антитезу, що було вельми близько до діалектичного методу. Також значний внесок у розвиток діалектики зробив Гегель.
4
Діалектика стала одним з основних методів марксистської філософії. Але, на відміну від Гегеля, Маркс вважав матерію первинною перед духом і відповідно з цим застосовував діалектичний метод передусім на пояснення законів розвитку дійсності, а не для умоглядних уявлень про неї.
5
Пізніше співавтором Карла Маркса - Фрідріхом Енгельсом були сформульовані так звані «Закони діалектики». Перший з них, який розуміється як «Перехід кількості в якість», пояснював взаємозалежність цих двох категорій. Цим законом пояснювалися як природні явища, наприклад, зміна агрегатного стану речовини, так і громадські, наприклад, зміна формацій.
6
Другий закон розкриває проблему єдності і боротьби протилежностей. Згідно з ним, саме протиріччя призводять в розвитку і змін. В суспільній сфері прикладом цього закону може служити класова боротьба, службовка для соціального розвитку.
7
Третій закон, званий «заперечення заперечення», ілюструє сам процес зміни якогось явища. Для придбання нової якості явище має позбутися старого.
8
Також важливою частиною марксистської діалектики став особливий метод логічних побудов, що виразилася в системі «тезу-антитеза-синтез». Відповідно до неї, на кожне спірне твердження потрібно висувати інше, що заперечує його, а з них обох виводити ідею-синтез, що складається з сильних сторін обох тверджень.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=CiHusxcZ-JI