Як розподілити прибуток.

Прибуток підприємства є метою його роботи, кінцевим результатом діяльності. Розподіл прибутку за підсумками року відбувається на підприємстві за своїм розсудом. Цілі, на які йде чистий прибуток, що залишився в розпорядженні у господарюючого суб'єкта результаті його діяльності, може визначатися статутом.
Інструкція
1
Будь-яке підприємство свій прибуток направляє у першу чергу на платежі в бюджет і позабюджетні фонди, а потім на створення фонду споживання і фонду накопичення, благодійність і інші цілі.
2
Після сплати всіх обов'язкових платежів (податків та зборів) прибуток господарюючого суб'єкта йде на формування фонду нагромадження. Його створення, як і створення фонду споживання, передбачається установчими документами. Фонд накопичення необхідний для розвитку матеріально-технічної бази підприємства.
3
Засоби його витрачаються на реконструкцію наявного обладнання, придбання нового, погашення інвестиційних кредитів, зміст соціально-культурних об'єктів і т.д. Фонд накопичення свідчить про наявні можливості у підприємства для подальшого нарощування матеріальної бази.
4
Фонд споживання - це кошти, які господарюючий суб'єкт направляє на матеріальне стимулювання співробітників. Він витрачається на щорічні премії та доплати, на заохочення працівників, на оплату проїзду, харчування, видачу допомог, доплату пенсіонерам, виплату відсотків за акціями (дивідендів).
5
Крім того, чистий прибуток підприємства спрямовується до резервного фонду. Це фонд, призначений для виплати доходів за привілейованими акціями і облігаціями на випадок, якщо у господарюючого суб'єкта буде недостатньо коштів. Крім того, з коштів резервного фонду підприємство гаситиме кредиторську заборгованість, якщо настане його банкрутство
6
Кожне підприємство планує розподіл прибутку щорічно. Для цього аналізуються дані за фактичним використанням фондів, а також залишки на початок періоду. Більшість комерційних фірм витрачає прибуток на формування фонду нагромадження і фонду споживання, близько 30 і 40 відсотків прибутку відповідно.
По закінченню звітного року проводяться заключні обороти по визначенню чистого прибутку, яка списується на рахунок 84 «Нерозподілений прибуток». Новоутворена величина розподіляється на виплату дивідендів, формування резервного капіталу, збільшення статутного фонду або погашення збитків.
Інструкція
1
Визначте величину чистого прибутку, яка утворилася на кінець звітного року на рахунку 99 «Прибутки та збитки». Спишіть вийшла суму на кредит рахунку 84 «Нерозподілений прибуток ». Організуйте збори учасників, засновників або власників підприємства, які зобов'язані розподілити ці доходи на певні потреби підприємства. Після прийняття рішення видається відповідний наказ, на підставі якого бухгалтер робить розподіл.
2
Виплатіть дивіденди. При цьому необхідно перевірити, що сума чистих активів за поточний звітний рік виявилася меншою розміру резервного або статутного капіталу. Нарахування відсотків по акціях підприємства, які належать юридичним і фізичним особам, відбивається на дебеті рахунки 84 і кредиті рахунку 75.2 «Розрахунки з засновниками». Якщо дивіденди належать співробітникам компанії, то в кредиті перебуватиме рахунок 70 «Розрахунки по оплаті праці».
3
Сформуйте резервний капітал підприємства, який призначений для покриття збитку звітного року, погашення облігацій і викуп власних акцій. Для цього необхідно затвердити розмір резерву, який повинен скласти не менше 5% від суми чистого прибутку, отриманого в поточному році. Відобразіть формування резервного фонду на кредиті рахунки 82 в кореспонденції з рахунком 84.
4
Визначте величину збитків минулих років і погасіть їх за рахунок нерозподіленого прибутку. Для цього на кредит рахунку 84 «Непокритий збиток» списується відповідна сума з дебету рахунки 84 «Нерозподілений прибуток ».
5
Збільште статутний капітал. Дане рішення приймається на зборах засновників і оформляється змінами в установчих документах підприємства. Після того як внесення поправки будуть зареєстровані в бухгалтерії робиться проводка дебет рахунку 84 і кредит рахунку 80 «Статутний капітал».