Як написати науково-практичну роботу.

Виконання наукових досліджень найчастіше завершується написанням науково-практичної роботи. У ній автор у стислій формі викладає гіпотезу, що послужила відправною точкою того чи іншого експерименту, описує методику і прийоми перевірки наукового припущення, формулює висновки і вказує на доцільність продовження досліджень в даному напрямку. Які вимоги пред'являються до написання науково-практичної роботи?
Інструкція
1
Визначте вид наукової публікації, яка стане завершальним етапом дослідження. Монографії, в яких тема розкривається з найбільшою повнотою, досить трудомісткі у виконанні, а тому пишуться досить рідко. Найбільш часто використовується такий вид як тези доповідей. Тези, як правило, включають одну-дві сторінки тексту, але не надають можливості повноцінно розкрити тему. Найбільший практичний інтерес представляють наукові статті, як рецензуються, так і нерецензіруемие.
2
Складіть короткий план майбутньої статті. Він повинен включати вступну частину (введення в проблему), розділ, що описує методику досліджень, власне практичну частину з описом ходу експерименту, обговорення результатів, а також висновки. Завершується науково-практична робота приведенням списку цитованих джерел.
3
Великі блоки майбутньої публікації згодом розбийте на більш дрібні частини. Зручно у вигляді тез записати на окремих картках ключові моменти, які необхідно буде відобразити у публікації, щоб потім при необхідності можна було легко змінювати структуру тексту.
4
У вступній частині роботи відзначте актуальність даної теми та її новизну. Неодмінно вкажіть мету і завдання дослідження. При необхідності стисло відобразіть досягнення або невдачі інших дослідників, раніше зверталися до цієї проблематики.
5
Обов'язково окресліть той результат, в ім'я якого проводилось наукове дослідження. Ним може бути створення нової методики, класифікація явищ, розробка більш ефективної навчальної програми, методична розробка і так далі. Використовуйте у викладі цілей роботи дієслова «з'ясувати», «сформувати», «обґрунтувати», «виявити» і подібні їм.
6
В основній частині статті поставте робочу гіпотезу дослідження і опишіть методи, за допомогою яких була проведена її перевірка. Це дозволить читачеві при необхідності відтворити дослідження, якщо знадобиться перевірити достовірність результатів.
7
Опишіть результати проведеної роботи і відзначте, наскільки вони підтверджують або, навпаки, спростовують висунуте наукове припущення. Обов'язково вкажіть ті результати, які йдуть врозріз з наявними уявленнями або демонструють невдалі експерименти. Цілком можливо, що саме тут ховається майбутнє важливе відкриття, що стосується предмета досліджень.
8
Якщо дозволяє формат видання, в якому передбачається опублікувати науково-практичну роботу, забезпечите її результатами в наочній формі: у вигляді діаграм, таблиць, графіків.
9
У заключній частині підведіть підсумки і зробіть висновок про перспективність і доцільність проведення подальших досліджень в даній області. Визначте подальші напрямки досліджень.