Як визначити термін окупності інвестицій. визначити термін окупності капітальних вкладень.

Для оцінки економічної ефективності інвестицій, передбачуваних при купівлі діючого підприємства або розширенні існуючого бізнесу, доводиться враховувати безліч показників. Одним з таких параметрів є термін окупності вкладень, тобто період часу, за який інвестиційні витрати будуть повністю відшкодовані.
Інструкція
1
Розгляньте формулу, яка допоможе вам правильно вирахувати термін повернення інвестованих коштів. Вона включає в себе термін окупності, число років, що передують року окупності, невідшкодовану вартість на початок року окупності, приплив готівкових коштів за рік окупності проекту: T = T '+ S/N; гдеT - термін окупності інвестиційного проекту; T '- кількість років, що передують року окупності; S - невідшкодована вартість на початок року окупності; N - розмір готівки за рік окупності проекту.
2
Розгляньте як приклад спосіб розрахунку терміну окупності на прикладі гіпотетичного інвестиційного проекту. Припустимо, даний проект вимагає вкладень в розмірі 10 000 умовних грошових одиниць. В якості прогнозу доходів по роках планується наступна послідовність показників: перший рік - 2000 умовних грошових одиниць; другий рік - 5000 одиниць; третій рік - 6000 одиниць; четвертий рік - 8000 одиниць; за підсумками п'ятого року дохід складе 9000 умовних грошових одиниць. Ставку дисконту приймаємо рівною 15 відсоткам.
3
Застосуйте методику оцінки, що базується на тимчасових характеристиках грошового потоку. Якщо ви використовуєте простий статистичний метод, то в розглянутому прикладі інвестиції окупилися б за два з половиною роки. Однак спрощені обчислення не враховують норму доходу від інвестицій в конкретній сфері виробництва. Тому доведеться внести корективи в розрахунок окупності.
4
Проведіть розрахунок дисконтованого потоку доходів з розглядуваного інвестиційному проекту. При цьому враховуйте період, коли виникають доходи і ставку дисконту, яка становить 15%.
5
Обчисліть, яким буде накопичений грошовий потік. Він складається з простої суми витрат і потоку доходів по проекту.
6
Розрахуйте дисконтований грошовий потік до отримання величини з позитивним статусом.
7
За наведеною на кроці 1 формулі розрахуйте термін окупності інвестицій. Ви побачите, що для реального відшкодування інвестицій за проектом з урахуванням тимчасового чинника знадобиться більше трьох років, тобто істотно більше, ніж виходить при розрахунках з використанням простого статистичного методу обчислень.
Корисна порада
Додатковий джерело: «Економічна оцінка інвестицій», І.Г. Кукукіна, Т.Б. Малкова, 2011.
Конкурентоспроможність і стійкість діяльності організації багато в чому визначається ефективністю використання її капітальних вкладень. Вони являють собою сукупність економічних ресурсів, що спрямовуються на відтворення основних засобів. Іншими словами, це інвестиції в основний капітал або витрати на придбання, розширення, реконструкцію машин, устаткування, будівель і т.д.
Інструкція
1
Пам'ятайте, що існує кілька способів визначення ефективність вкладень. Один з найбільш широко застосовуваних методів є метод визначення ефективності інвестицій за терміном окупності. Він полягає у визначенні кількості років, необхідних для повного відшкодування витрат, тобто моменту, коли вкладення почнуть приносити прибуток. При виборі інвестиційного проекту перевагу слід віддавати тому, у якого термін окупності найменший. Розрахунок терміну окупності досить простий. Він визначається розподілом величини капітальних вкладень на суму річного доходу, принесеного ними.
2
Для визначення ефективності капітальних вкладень ви можете використовувати метод простий норми прибутку. Він полягає в порівнянні середнього прибутку, одержуваної від інвестицій, і витратами коштів в проект. Даний метод досить простий і зручний в розрахунках, але він не дозволяє судити про ефективність проектів, що мають рівну просту норму прибутку, але різні величини вкладень.
3
Якщо ви хочете проаналізувати динамічну ефективність вкладень, то використовуйте показник чистої приведеної вартості. Даний показник відноситься до групи методів дисконтування грошових потоків, тобто приведення їх майбутньої вартості до теперішнього часу. Чиста приведена вартість розраховується як різниця між величиною сучасної вартості грошового потоку і сумою початкових вкладень. Якщо даний показник приймає позитивно значення, то проект відшкодує початкові вкладення та забезпечить необхідне отримання прибутку, а також її деякий резерв. В іншому випадку необхідна прибуток не забезпечується, проект вважається збитковим.
4
На основі чистої приведеної вартості розраховується внутрішня ставка доходу, що представляє собою таке значення показника дисконту, при якому сучасне значення вкладень одно грошовому потоку коштів, забезпеченому за їх рахунок. Якщо даний показник перевищує величину вкладеного капіталу, то проект приймається, якщо він нижчий суми інвестицій, то проект відхиляється.