Як знайти чисті активи.

Чисті активи являють собою величину власного капіталу підприємства, вільного від усіх боргових зобов'язань. Даний показник характеризує фінансову стійкість фірми і її здатність виплачувати дивіденди і виконувати свої зобов'язання. Розраховуються чисті активи як різниця між певними сумами активів і пасивів.
Інструкція
1
Визначте суму активів, які приймаються до розрахунку чистих активів. Для цього скористайтеся бухгалтерським балансом підприємства за звітний період. Необхідно визначити суму по нематеріальних активів, основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових і короткострокових фінансових вкладень, дохідним вкладенням в матеріальні цінності. Також в розрахунок беруться необоротні активи , наявні запаси, дебіторська заборгованість, ПДВ по придбаних цінностей, оборотні активи і грошові кошти. При цьому необхідно відняти з отриманої суми заборгованість учасників за внесками до статутного капіталу та фактичні витрати на викуп власних акцій.
2
Розрахуйте величину пасивів підприємства, які приймаються для розрахунку чистих активів. Вони складаються з довгострокових та короткострокових зобов'язань за кредитами і позиками, кредиторської заборгованості, заборгованості учасникам по виплаті доходів та резервів майбутніх витрат. Додайте в отриману суму також величини відкладених податкових зобов'язань та створені резерви за умовними зобов'язаннями і припиненню діяльності.
3
Знайдіть величину чистих активів підприємства, яка дорівнює різниці певних активів і пасивів. Дана схема розрахунку прийнята Наказом Мінфіну №10-н від 29 січня 2003 року.
4
Проаналізуйте отриману величину чистих активів. Якщо вона в звітному періоді виявилася менше суми статутного капіталу, то засновники повинні прийняти рішення про його зменшення до величини чистих активів. Якщо ж дана сума менше встановленого законодавством мінімуму, то може бути прийнято рішення про ліквідацію підприємства.
5
Розраховуйте суму чистих активів щоквартально і підбивайте загальний підсумок в кінці року. Розкривайте отриману величину в річних і проміжних бухгалтерських звітностях.