Як знайти прибуток до оподаткування.

Прибуток до оподаткування є основною величиною, яка визначається при складанні звіту про прибутки і збитки за формою №2. Вона складається з доходів підприємства від продажів за вирахуванням сум операційних і внереалізованних витрат і доходів.
Інструкція
1
Обчисліть суму операційних доходів і витрат, які відображають надходження і платежі підприємства, які викликані веденням господарських, виробничих і фінансових операцій протягом звітного періоду. До операційних доходів належить виручка від продажів, надходження орендних платежів, відсотки за вкладами і виданими позикою, комісії та інші грошові надходження. Витрати характеризуються грошовими витратами на виробництво продукції, управління компанією, сплату податків, виплату відсотків по кредитах, реалізацію товару та інше.
2
Визначте суму внереалізованних доходів і витрат підприємства. До них відносять: сплачені та отримані штрафи, пені, неустойки та інші економічні санкції; відсотки і доходи, отримані від сум, що знаходяться на депозитних і розрахункових рахунках; курсові різниці; списана дебіторська і кредиторська заборгованість; збитки від стихійних лих; судові витрати; прибутки і збитки минулих років та інше.
3
Внесіть операційні і внереалізованних доходи і витрати у відповідні рядки 060, 070, 080, 090 і 100 звіту про прибутки і збитки за формою №2.
4
Розрахуйте прибуток або збиток підприємства, отриманий за звітний період від продажів. Заповніть для цього звіт за формою №2. У рядку 029 вкажіть валову виручку, рівну сумі величин зазначених на кредиті рахунки 90.1 "Дохід" за вирахуванням податків, акцизів, митних зборів і собівартості реалізованої продукції. У рядок 030 вносяться комерційні витрати підприємства, а рядок 040 - управлінські. Після цього в рядку 050 вказується сума прибуток від продажів, яка дорівнює рядку 029 за вирахуванням рядків 030 і 040.
5
Знайдіть прибуток до оподаткування і занесіть результат в рядку 140 звіту. Для цього необхідно до значення рядка 050 додати рядок 060, 080 і 090 і відняти рядка 070 і 100.
Аналіз фінансових результатів діяльності організації починається зі складання бухгалтерської звітності про прибутки і збитки за формою №2. У ній відбивається склад, структура і динаміка показників прибутку. Однією з головних велич даного звіту є прибуток до оподаткування. Вона являє собою прибуток підприємства від продажів, відкориговану на суми внереалізованних і операційних доходів і витрат.
Інструкція
1
Визначте величину операційних доходів і витрат підприємства. Вони складаються з прибутку або збитків, які понесла компанія: від плати за тимчасове користування активами підприємства; за використання прав на патенти, промислові зразки та інші види інтелектуальної власності; від участі інших підприємств у статутних капіталах, у тому числі доходи і відсотки з цінних паперів; від реалізації основних засобів та активів, за виключення грошових коштів, товарів і продукції; від отримання відсотків за позиками, кредитами і депозитами, отриманими і виданими при співпраці з іншими підприємствами і кредитними організаціями.
2
Розрахуйте величину внереалізованних витрат і доходів. До них відносяться: штрафи, неустойки, пені за порушення умов угод; прибуток або збитки минулих років, виявлені в поточному звітному періоді; відшкодування заподіяних підприємству збитків; дебіторська, кредиторська і депонентская заборгованість з терміном позовної давності; курсові різниці; величина уцінки або дооцінки активів, крім необоротних активів.
3
Порахуйте отриману підприємством за звітний період прибуток або збиток від продажів. Внесіть всі дані в форму №2 «Звіт про фінансові результати». У рядку 050 вказується прибуток від продажів, в рядку 060 - відсотки до отримання, в рядку 070 - відсотки до сплати, в рядку 080 - доходи від участі інших організаціях, в рядку 090 - інші доходи, а в рядку 100 - інші витрати.
4
Відобразіть в рядку 140 звітності величину розрахованої прибутку до оподаткування. Для цього до величини рядка 050 необхідно додати рядки 090, 060 і 080, після чого відніміть показники рядків 070 і 100. Значення повинно збігатися з величиною, сформованої на субрахунку звітності 99 «Фінансові результати діяльності до оподаткування».