Як розрахувати коефіцієнт оборотності активів.

Для оцінки ефективності використання підприємством наявних ресурсів, незалежно від джерел їх утворення, використовується коефіцієнт оборотності активів. Він характеризує число повних циклів виробництва та обігу, за які підприємство отримує прибуток.
Інструкція
1
Заповніть бухгалтерський баланс підприємства за формою №1. Для розрахунку коефіцієнт а оборотності активів використовуються дані розділу 1 і 2 звітності. Відобразіть інформацію про нематеріальні активи, основні засоби, незавершеному будівництві, вкладеннях, запасах, сировина, грошових кошти та дебіторської заборгованості. Підведіть підсумки по розділах в рядку 190 і 290, після чого підсумуйте і отримаєте баланс активу, який відображається у рядку 300.
2
Складіть звіт про прибутки і збитки підприємства за формою №2. Для розрахунку коефіцієнт а оборотності активів знадобиться значення рядка 010. У ній міститься інформація про виручку компанії від продажу товаром, надання послуг та виконання робіт. Цей рядок формується на підставі бухгалтерського обліку як сума всіх кредитів по рахунку 90.1 «Виручка» за вирахуванням дебетів по рахунках 90.3 «Податок на додану вартість», 90.4 «Акцизи» та інші обов'язкові платежі.
3
Розрахуйте коефіцієнт оборотності активів , що дорівнює відношенню виручки від реалізації продукції до сумарної вартості активів підприємства. В результаті ви отримання відношення, яке показує кількість грошових одиниць проданого товару, що відноситься на одиницю активів .
4
Проаналізуйте отримане значення і визначте характер оборотності коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Чим вище даний показник, тим більше виручки отримує підприємство від кожної одиниці вартості активу. Рекомендується розраховувати коефіцієнт кожний звітний період і проводити порівняльну характеристику.
5
Якщо оборотність активів помножити на коефіцієнт чистого прибутку, то можна визначити ступінь прибутковості матеріальних активів компанії, який також використовується у фінансовому аналізі .