Як скласти СВОТ аналіз.

SWOT-аналіз є важливим інструментом, який допомагає виявити позитивні і негативні фактори, що впливають на виробничу діяльність компанії. Цей аналіз дозволить підприємцю побудувати правильну і грамотну стратегію поведінки, відповідно до умов ринкової економіки.
Інструкція
1
Проведіть оцінку зовнішнього середовища вашої компанії. Вивчіть її ближнє, а потім далеке оточення (можливі постачальники, покупці). Про аналіз іруйте умови для бізнесу, а також конкуренцію.
2
Виявіть на основі отриманої інформації, можливості та загрози для розвитку вашого підприємства. При цьому необхідно враховувати, що всі ризики і можливості не можуть однаково впливати на фірму, але можуть відбутися в дійсності. Саме тому, намагайтеся приділити особливу увагу тим чинникам, які володіють високою ймовірністю реалізації і великою силою впливу.
3
Визначте за результатами аналіз а внутрішнього середовища компанії її найбільш сильні і слабкі сторони. В свою чергу, внутрішня середу організації включає в себе: маркетинг, фінанси, виробництво, управління, персонал, структуру досліджень і розробок. При цьому її аналіз дозволить вам з'ясувати внутрішній потенціал і конкретні можливості фірми, на які слід розраховувати при досягненні поставлених цілей. Також за допомогою нього ви зможете скоригувати цілі і місію підприємства, вибрати стратегію подальшого розвитку, а також визначити шляхи її реалізації.
4
Проведіть аналіз потенціалу компанії, в тому числі його підрозділів, обладнання, яким вона володіє, стану фінансів та служби маркетингу. Разом із загальним аналіз ом необхідно визначити, якою є конкурентна позиція вашого бізнесу, чи відповідає його положення стратегії розвитку, а також обраним цілям.
5
Порівняйте вашу компанію з її головними конкурентами за основними факторам успішного розвитку. Це допоможе вам виявити всі сильні і слабкі позиції підприємства. Про аналіз іруйте більш докладно наступні показники: маркетинг підприємства, фінансові можливості, систему виробництва і управління.
6
Встановіть зв'язки, що визначають взаємодію між розглянутими сторонами компанії. Для цього використовуйте спеціальну матрицю SWOT- аналіз а. Розгляньте всілякі парні комбінації і виділіть основні з них, які потрібно буде врахувати при подальшому формуванні стратегії поведінки вашого підприємства.
7
Розробіть план стратегічних заходів. Визначте в ньому, що необхідно зробити, щоб використовувати всі можливості і сильні сторони компанії. Вкажіть, як можна поліпшити показники, які є нижче, ніж у конкурентів. Також відзначте, як можна мінімізувати можливі загрози при реалізації стратегії.
Мета SWOT- аналізу полягає у виборі стратегії та розробці плану її реалізації на основі вивчення сильних і слабких сторін організації чи підприємства, що виходять із зовнішнього середовища можливостей і загроз, а також їх впливу на результативність діяльності підприємства. Проведення SWOT- аналізу передбачає такі дії: виявлення слабких і сильних сторін підприємства, можливостей і загроз і встановлення зв'язків між ними, які надалі можна буде використовувати при реалізації стратегії.
Інструкція
1
Вивчіть зовнішнє середовище вашої організації: її близьке і далеке оточення (постачальники, покупці), умови для бізнесу і привабливість галузі.
2
Складіть на основі аналізу цієї інформації, перелік можливостей і загроз для вашого підприємства. Врахуйте, що не всі можливості і загрози однаково діють на підприємство і можуть бути реалізовані в дійсності. Тому, особливу увагу приділіть тим, які мають високу ймовірність реалізації і велику силу впливу. Саме їх необхідно залишити для подальшого аналізу .
3
Визначте в ході аналізу внутрішнього середовища підприємства його сильні і слабкі сторони. Внутрішня середа підприємства включає: маркетинг, виробництво, фінанси, управління, персонал, систему досліджень і розробок. Аналіз її дозволяє з'ясувати той внутрішній потенціал і ті можливості, на які варто розраховувати при досягненні цілей, уточнити цілі і місію організації, вибрати стратегію розвитку та визначити шляхи її реалізації. Це означає, що аналіз потенціалу передбачає не тільки вивчення структури підприємства, його відділів, обладнання, яким воно має в своєму розпорядженні, рівня персоналу, стану фінансів або служби маркетингу і т.п. Разом із загальною оцінкою, потрібно визначити яка конкурентна позиція вашого підприємства, чи відповідає його потенціал стратегії розвитку і вибраним цілям, в чому полягає його сила і слабкість і на що потрібно звернути найпильнішу увагу.
4
Для оцінки сильних і слабких сторін підприємства порівняйте його з головним конкурентом по ключових факторів успіху, проаналізувавши детально такі показники, як маркетинг підприємства, його фінансові можливості, виробництво, система управління і персонал.
5
Кожен фактор оцініть за десятибальною шкалою за ступенем важливості і за п'ятибальною шкалою за силою впливу на успіх організації. Максимальна оцінка відповідає найбільшою важливості фактора і силі впливу на успіх. Результат знаходять як добуток значення важливості на оцінку сили впливу на успіх (Р = В * СВ).
6
Далі визначте місце, яке зайняв кожен фактор за результатами ранжирування. Перше місце відповідає найбільшому результату, останнє - найменшому. Для подальшого розгляду залиште перші 8-10 факторів, що мають найбільший результат, так звані «мінімальні» чинники успіху.
7
Після того як складено перелік можливостей і загроз, що впливають на підприємство, його сильних і слабких сторін, встановлюють зв'язки, що визначають взаємодії між ними за допомогою матриці SWOT.Рассмотріте можливі парні комбінації на кожному з чотирьох внутрішніх полів матриці і виділіть ті , які повинні бути враховані при подальшій розробці стратегії поведінки вашої організації.
8
Аналізуючи результати методу SWOT, роблять остаточний вибір стратегії розвитку і розробляють план стратегічних заходів, в якому визначають, що треба зробити, щоб використати можливості і свої сильні сторони, як поліпшити показники, які виявились низькими, ніж у конкурента, і мінімізувати наслідки від загроз при реалізації стратегії.
Корисна порада
«SWOT» - strength - сила, weakness - слабкість, opportunities - можливості, threats - загрози.