Як навчитися складати баланс.

Бухгалтерський баланс складається для того, щоб зібрати загальні відомості про розміщення, склад і джерела коштів організації. Він являє собою звіт про матеріальне становище підприємства. Щоб навчитися складати баланс, необхідно чітко слідувати основним правилам і положенням його заповнення і розрахунку всіх показників.
Інструкція
1
Використовуйте для складання бухгалтерського баланс а уніфіковану форму звітності №1. Вивчіть правила заповнення рядків, які прописані в розділі 4 ПБО 4/99. Усі показники звіту повинні бути виражені в тисячах або мільйонах карбованців без використання десяткових знаків. Також пам'ятайте, що для відображення від'ємного числа використовуються круглі дужки.
2
Виконайте ряд дій з перевірки повноти та достовірності інформації про активи та пасиви підприємства. Для цього перед складанням бухгалтерського баланс а виконується інвентаризація майна та зобов'язань, а також реформація баланс а. Якщо будуть виявлені помилки, то проведіть відповідні коригування в первинній документації.
3
Заповніть актив баланс а, яких складається з відомостей про необоротних і оборотних активах. При цьому необхідно пам'ятати, що основні засоби, вкладення та нематеріальні активи відображати необхідно за залишковою вартістю.
4
Розраховуйте вартість залишків товарів і матеріально-виробничих запасів за вирахуванням резерву, який був створений після проведення інвентаризації. Також із залишку дебіторської заборгованості необхідно відняти резерв по сумнівних боргах.
5
Внесіть відомості в пасив баланс а, в якому відображаються дані по боргах і зобов'язаннях підприємства, а також кредиторська заборгованість і позикові кошти. Дана частина звіту дозволяє визначити суму боргів і можливість їх покриття за рахунок активів.
6
Перевірте правильність складання баланс а. Визначте величину баланс а, яка дорівнює сумі рядків 190 і 290. При цьому дана величина повинна повністю збігатися з сумою рядків 490, 590 і 690. Якщо дана рівність дотримується, то баланс складений правильно, в іншому випадку необхідно заново перевірити всі внесені дані з актом інвентаризації.
7
Пам'ятайте, що всі дані баланс а повинні відповідати залишкам за відповідними рахунками бухобліку. У зв'язку з цим в кінці кожного місяця звітного періоду необхідно складати оборотно-сальдові відомості, які дозволяють виявити неточності. Якщо дана звітність заповнена правильно, а в баланс е виявлена помилка, то можливо вона полягає в неправильному розрахунку або вказівці чисел.
Бухгалтерський баланс являє собою характеристику майнового і фінансового положення підприємства станом на звітну дату. Він складається з двох частин: активу і пасиву, які тісно пов'язані між собою.
Вам знадобиться
  • - бухгалтерський баланс форма №1;
  • - калькулятор.
Інструкція
1
Складайте баланс , керуючись низкою правил. Дані бухгалтерського баланс а на початку року повинні збігатися з даними на кінець попереднього року. Не проводьте залік між статтями активів і пасивів, прибутків і збитків, крім випадків передбачених відповідним Положенням про бухгалтерський облік. Відбивайте окремі показники в нетто-оцінці.
2
Показуйте активи і пасиви на підставі їх терміну обігу і термінів платежу. Заповнення форми звітності ведеться в тисячах рублів. Типова форма баланс а регламентується наказом Мінфіну РФ № 67н від 22 липня 2003 року. Всі рядки баланс а складаються з кодів операцій. У порожніх рядках бухгалтер підприємства проставляє коди самостійно. Заповнюйте баланс на підставі оборотно-сальдової відомості підприємства.
3
Заповніть адресний рядок форми №1. Вкажіть звітну дату, найменування та адресу підприємства, ІПН та коди статистики. В баланс е вказується фактична адреса місцезнаходження фірми.
4
Заповніть актив баланс а. Він складається з необоротних і оборотних активів. Перший розділ складається з основних засобів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва та інших статей. Підсумуйте всі внеобротние активи і внесіть відповідне значення в рядок 190. У другому розділі відображаються витрати майбутніх періодів, незавершене виробництво, оборотні кошти та інше. Підсумуйте всі рядки оборотних активів і зафіксуйте значення в рядку 290. Підведіть в рядку 300 баланс активів підприємства.
5
Заповніть пасив баланс а підприємства. Він складається з капіталу і резервів, довгострокових і короткострокових зобов'язань. Сума всіх трьох розділів є баланс ом за пасивами і записується в рядок 700 форми.
6
Порівняйте сальдо баланс а за активами і пасивами. Якщо значення зійшлися, то бухгалтерський баланс побудований правильно. Завірте звітність підписом головного бухгалтера і директора підприємства.